Program ETIKA „Innowator Edukacji”

Regulamin

 1. ORGANIZACJA I CELE PROGRAMU

§ 1

 1. Program Edukacji Technologii Informacyjno – Komunikacyjnej (ETIKA) „Innowator Edukacji”, połączony z certyfikacją szkół z województwa lubelskiego, odbywa się w ramach działań informacyjno-promocyjnych grantu Lubelska Akademia Edukacji Cyfrowej – 3. edycja (G/POPC/2023/8/28), współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 2. Organizatorem merytorycznym Programu jest Województwo Lubelskie/Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, reprezentowane przez Dyrektora LSCDN, Krzysztofa Starucha, z siedzibą przy ul. Dominikańskiej 5, 20-111 Lublin, zwane dalej Organizatorem.
 3. Współorganizatorem Programu jest Związek Cyfrowa Polska (ZIPSEE Digital Poland), reprezentowany przez Prezesa Zarządu, Michała Kanownika, z siedzibą przy ul. Ogrodowej 58, 00-876 Warszawa, zwany dalej Współorganizatorem.
 4. Organizator zapewnia obsługę organizacyjną i public relations Programu. Opracowuje ankietę certyfikacyjną, prowadzi Biuro Programu oraz realizuje wszelkie czynności związane z Programem, które nie zostały zastrzeżone dla Współorganizatora.
 5. Współorganizator zapewnia obsługę merytoryczną Programu w następującym zakresie:
 1. potwierdza nadanie certyfikatów „Innowator Edukacji” na podstawie punktów rankingowych przyznanych przez Organizatora Programu;
 2. aktywnie promuje Program i kreuje jego pozytywny wizerunek w środowisku.

§ 2

 1. Celem Programu jest:
 1. identyfikowanie oraz promowanie szkół realizujących cele strategiczne Ministerstwa Edukacji i Nauki w zakresie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie;
 2. udzielanie szkołom wsparcia, mającego na celu wzmacnianie bezpiecznej, odpowiedzialnej edukacji przy użyciu narzędzi cyfrowych;
 3. ewaluowanie szkół w dziedzinie edukacji technologii informacyjno-komunikacyjnej i jej rozwoju;
 4. promowanie innowacyjnych metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne oraz kreatywnej pracy z treściami cyfrowymi;
 5. zwiększenie zainteresowania społeczności lokalnych i mediów działaniami szkół w dziedzinie edukacji cyfrowej;
 6. prowadzenie działań na rzecz poprawnego metodycznie wykorzystywania przez nauczycieli materiałów dostępnych w sieci oraz tworzenia własnych treści cyfrowych;
 7. propagowanie wysokich standardów edukacyjnych.

§ 3

 1. Certyfikat „Innowator Edukacji” mogą otrzymać szkoły z województwa lubelskiego, które spełniają wszystkie z poniższych kryteriów:
 1. nauczyciele ze szkoły wzięli udział w co najmniej dwóch grantach (pn. Lubelska Akademia Edukacji Cyfrowej, Lubelska Akademia Edukacji Cyfrowej – 2. edycja, Lubelska Akademia Edukacji Cyfrowej – 3. edycja), realizowanych przez Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w ramach ogólnopolskiego projektu „Lekcja:Enter”;
 2. łącznie minimum 50% kadry pedagogicznej ze szkoły ukończyło ścieżkę edukacyjną i otrzymało zaświadczenie w ramach w/w grantów;
 3. pośród przeszkolonych nauczycieli znajduje się przedstawiciel kadry kierowniczej szkoły (dyrektor/wicedyrektor).
 1. Przyznanie certyfikatu oznacza, że w opinii Organizatora szkoły uczestniczące
  w Programie:
 1. wyróżniają się pod względem inwestycji we wzmacnianie potencjału kadry w zakresie innowacyjnego wykorzystywania narzędzi cyfrowych i aktywizujących metod nauczania;
 2. wiążą swoją przyszłość z rozwojem kompetencji cyfrowych nauczycieli i uczniów;
 3. podejmują aktywne działania na rzecz współpracy oraz rozwoju lokalnych zasobów szkoły na rzecz edukacji cyfrowej;
 4. promują działania w kierunku przygotowania grona pedagogicznego do odpowiedzialnego, kreatywnego i bezpiecznego korzystania z nowych technologii na lekcjach;
 5. są placówkami innowacyjnymi, otwartymi na wiedzę, rozumiejącymi konieczność inwestowania w nią.

§ 4

 1. Program i postępowanie certyfikacyjne z nim związane odbywają się w dwóch kategoriach:
 1. szkoła podstawowa;
 2. szkoła ponadpodstawowa;
 1. Uczestnicy Programu mogą ubiegać się o certyfikat tylko w jednej kategorii.
 2. Certyfikaty nadaje się na podstawie liczby punktów rankingowych przyznanych przez Organizatora.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest przesłanie przez dyrektora placówki drogą elektroniczną wypełnionej ankiety certyfikacyjnej: https://forms.gle/DTX5qyXU6HHakSDe9.

 

 1. CERTYFIKATY

§ 5

 1. W Programie można uzyskać następujące certyfikaty:
 1. certyfikat srebrny „Innowator Edukacji” – otrzymuje szkoła, która w procedurze certyfikacyjnej uzyskała od 50 do 75 punktów na 100 możliwych;
 2. certyfikat złoty „Innowator Edukacji” – otrzymuje szkoła, która w procedurze certyfikacyjnej uzyskała od 76 punktów.
 1. Dla szkół, które spełnią wymogi opisane w punkcie 1. i jako pierwsze prześlą ankietę certyfikacyjną, przewidziane są nagrody rzeczowe w postaci sprzętu elektronicznego.
 2. Nagrody rzeczowe będą przyznawane szkołom do wyczerpania limitu sprzętu.
 3. Ostateczną decyzję o przyznaniu nagród podejmuje Organizator Programu.
 4. Organizator zastrzega, że w przypadku wyczerpania alokacji środków w ramach grantu Lubelska Akademia Edukacji Cyfrowej – 3. edycja nabór do program ETIKA „Innowator Edukacji” zostanie wstrzymany.

§ 6

 1. Szkoły, które otrzymają certyfikat srebrny, mają prawo posługiwania się tytułem, godłem promocyjnym i certyfikatem „Innowator Edukacji” przez 12 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników Programu.
 2. Ograniczenie czasowe, o którym mowa w punkcie 1. nie dotyczy certyfikatów złotych, którymi wyróżnione podmioty mogą posługiwać się przez czas nieograniczony.
 3. Lista certyfikowanych szkół zamieszczona będzie na stronie internetowej Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

§ 7

 1. Tytuły i certyfikaty przyznawane w ramach Programu ETIKA „Innowator Edukacji” mogą być wykorzystywane do wszelkich celów związanych z polityką informacyjną i promocyjną szkół posiadających certyfikat,  a w szczególności mogą być umieszczane na stronach internetowych, banerach, w materiałach promocyjnych, wydawnictwach itp.

§ 8

 1. Certyfikaty wręczane są podczas uroczystej Gali, połączonej z prezentacją laureatów Programu.
 2. Celem Gali jest w szczególności promocja idei Programu, certyfikowanych szkół oraz ich reprezentantów.
 3. Zaproszenia do udziału w Gali otrzymują wszyscy laureaci Programu najpóźniej na 14 dni przed terminem Gali.
 4. Udział w Gali jest nieobowiązkowy. W przypadku nieobecności na Gali przyznany certyfikat przesyłany jest przez organizatora pocztą na adres podany przez wyróżniony podmiot w ankiecie.
Logosy