Regulamin

Regulamin rekrutacji do projektu grantowego „Lubelska Akademia Edukacji Cyfrowej” w ramach projektu „Lekcja:Enter”

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Województwo Lubelskie/Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli zwane dalej „Grantobiorcą” realizuje projekt grantowy pn. „Lubelska Akademia Edukacji Cyfrowej” na podstawie umowy o powierzenie grantu nr G/POPC/2021/3/22 podpisanej z Fundacją Orange, pełniącą rolę Operatora, w ramach projektu „Lekcja:Enter”.
 2. Projekt „Lekcja:Enter” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych i jest realizowany przez Fundację Orange w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Instytutem Spraw Publicznych.
 3. Celem projektu grantowego „Lubelska Akademia Edukacji Cyfrowej” jest przeszkolenie 675 nauczycieli/nauczycielek z województwa lubelskiego w celu lepszego wykorzystywania nowych technologii, e-zasobów i aktywizujących metod nauczania w edukacji dzieci i młodzieży.
 4. Zasięg terytorialny Projektu – województwo lubelskie.
 5. Okres realizacji Projektu: od 1 marca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.
 6. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji do projektu grantowego „Lubelska Akademia Edukacji Cyfrowej” w ramach Projektu „Lekcja:Enter”.

§ 2. Zasady rekrutacji

 1. Rekrutacja do Projektu ma charakter otwarty oraz będzie prowadzona zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji ze względu na rasę, pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, wiek, orientację seksualną, a także z uwzględnieniem potrzeb osób z różnymi typami niepełnosprawności.
 2. Grupę docelową projektu grantowego stanowią nauczyciele/nauczycielki prowadzący zajęcia z zakresu kształcenia ogólnego reprezentujący wszystkie grupy przedmiotowe (edukacja wczesnoszkolna, humanistyczna, matematyczno-przyrodnicza, artystyczna, informatyczna) oraz wszystkie etapy edukacyjne: szkoły podstawowe i ponadpodstawowe; szkoły publiczne i szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych. W projekcie grantowym uczestniczy również przedstawiciel kadry kierowniczej szkoły (w obrębie własnej grupy przedmiotowej), z której nauczyciele objęci są działaniami szkoleniowymi realizowanymi przez Grantobiorcę.
 3. W przypadku przystąpienia do Projektu szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych udzielenie wsparcia nie może wiązać się z wystąpieniem pomocy publicznej.
 4. Do udziału w Projekcie zostanie zrekrutowanych 675 nauczycieli spełniających kryteria uczestnictwa, z czego minimum 228 pracujących w szkołach na terenie gmin wiejskich, miejsko–wiejskich i miejskich poniżej 20 tys. mieszkańców województwa lubelskiego.
 5. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły poprzez akcję informacyjno-promocyjną do osiągnięcia wymaganej liczby uczestników Projektu.
 6. Szkołę do Projektu zgłasza dyrektor. Nauczyciele nie mogą zgłaszać się do Projektu indywidualnie. Muszą zostać zgłoszeni wraz z zespołem nauczycieli przez dyrektora szkoły, w której pracują.
 7. Zgłoszenie do Projektu następuje poprzez złożenie Deklaracji udziału w projekcie grantowym „Lubelska Akademia Edukacji Cyfrowej” w ramach projektu „Lekcja:Enter” wraz z informacją o szkole przystępującej do projektu. Skan, czytelnie wypełnionej i podpisanej przez osobę reprezentującą szkołę, deklaracji wraz z informacją o szkole należy przesłać na adres e-mail Specjalisty ds. rekrutacji i promocji: mkolodynska@lscdn.pl lub laec@lscdn.pl.
 8. Deklaracja dostępna jest na stronie internetowej Grantobiorcy: https://www.lscdn.pl/pl/projekty/12359,Lubelska-Akademia-Edukacji-Cyfrowej.html oraz w Biurze Projektu w Lublinie przy ul. Dominikańskiej 5 (Załącznik nr 1 do Regulaminu).
 9. Na podstawie otrzymanej Deklaracji Grantobiorca weryfikuje kwalifikowalność szkoły do Projektu i rozpoczyna proces rekrutacji poprzez kontakt telefoniczny/ mailowy.
 10. Minimalna liczba nauczycieli zgłaszanych ze szkoły do Projektu zależy od liczby zatrudnionych nauczycieli w danej szkole nauczycieli prowadzących zajęcia z zakresu kształcenia ogólnego:
  1. w przypadku szkoły, w której jest zatrudnionych mniej niż 10 nauczycieli udział co najmniej 2–3-osobowych zespołów nauczycieli, w tym przedstawiciela kadry kierowniczej;
  2. w przypadku szkoły, w której zatrudnionych jest od 10 do 20 nauczycieli udział co najmniej 4-osobowych zespołów nauczycieli, w tym przedstawiciela kadry kierowniczej;
  3. w przypadku szkoły, w której zatrudnionych jest powyżej 20 nauczycieli udział co najmniej 5-osobowych zespołów nauczycieli, w tym przedstawiciela kadry kierowniczej.
 1. Po zakwalifikowaniu szkoły do Projektu Grantobiorca rejestruje szkołę na platformie „Lekcja:Enter”. Dyrektor dostaje zaproszenie do uczestnictwa w projekcie grantowym oraz przekazuje je nauczycielom ze swojej szkoły. W formularzu zgłoszeniowym uczestnicy/uczestniczki Projektu podają swoje dane osobowe oraz zaznaczają grupę, którą reprezentują.
 2. Szkoła może być uczestnikiem tylko jednego projektu grantowego w ramach III edycji konkursu grantowego projektu „Lekcja:Enter”.
 3. Każdy nauczyciel może uczestniczyć w szkoleniu tylko dla jednej grupy przedmiotowej.
 4. W formularzu zgłoszeniowym na platformie uczestnicy wybierają jedną z 9 ścieżek edukacyjnych w ramach, której wezmą udział w szkoleniu:
  1. edukacja wczesnoszkolna;
  2. przedmioty humanistyczne – klasy IV–VIII szkoły podstawowej;
  3. przedmioty humanistyczne – szkoły ponadpodstawowe;
  4. przedmioty matematyczno-przyrodnicze – klasy IV–VIII szkoły podstawowej;
  5. przedmioty matematyczno-przyrodnicze – szkoły ponadpodstawowe;
  6. przedmioty artystyczne – klasy IV–VIII szkoły podstawowej;
  7. przedmioty artystyczne – szkoły ponadpodstawowe;
  8. informatyka – szkoły podstawowe;
  9. informatyka – szkoły ponadpodstawowe.
 1. Uszczegółowiony wykaz przedmiotów w ramach poszczególnych grup przedmiotowych stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 2. Z każdej szkoły zgłoszonej do Projektu jeden członek kadry kierowniczej szkoły zgłasza się do Projektu w roli przedstawiciela kadry kierowniczej i jako nauczyciel realizuje ten sam proces edukacyjny. W momencie przystąpienia do Projektu członek kadry kierowniczej szkoły składa zobowiązanie dotyczące trwałości Projektu oraz przygotowania przez niego sprawozdania dotyczącego trwałości.
 3. Poziom zaawansowania uczestnika Projektu określa Grantobiorca na podstawie „pretestu”, tj. wstępnego testu kompetencji cyfrowych wypełnianego na platformie „Lekcja:Enter”. Szkolenia dla nauczycieli informatyki realizowane są tylko na poziomie podstawowym.
 4. Pierwszeństwo udziału w szkoleniach mają nauczyciele/nauczycielki przedmiotów ogólnokształcących:
  1. wymagający uczestnictwa w szkoleniu na poziomie podstawowym. Kwalifikacja do grupy o właściwym poziomie zaawansowania w stosowaniu TIK w pracy dydaktycznej następuje na podstawie wyników pretestu (wypełnionego po potwierdzeniu udziału w projekcie grantowym na platformie Projektu), tzn. wyjściowego pomiaru kompetencji cyfrowych;
  2. zatrudnieni w szkołach specjalnych lub szkołach z oddziałami integracyjnymi;
  3. pracujący w szkołach położonych na terenie gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz gmin miejskich poniżej 20 tys. mieszkańców województwa lubelskiego.
 1. Grantobiorca podejmuje ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu szkoły do projektu grantowego.
 2. Szkolenia realizowane będą w terminach:
  1. II semestr roku szkolnego 2020/2021 – do 30 czerwca 2021 r.;
  2. I semestr roku szkolnego 2021/2022;
  3. II semestr roku szkolnego 2021/2022 – do 30 kwietnia 2022 r.
 1. Listy nauczycieli tworzących grupy szkoleniowe opracowywane będą w siedzibie Grantobiorcy.
 2. Szkoły, które spełnią kryteria uczestnictwa w Projekcie, ale nie zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w Projekcie z powodu braku miejsc, zostaną umieszczone na listach rezerwowych według kolejności zgłoszeń.
 3. Kwalifikacja do Projektu dokonywana jest na podstawie analizy zebranych danych oraz wyniku testu na platformie „Lekcja:Enter”. W wyniku oceny zebranych informacji zostaną utworzone grupy szkoleniowe.
 4. Wyniki rekrutacji będą dostępne w Biurze Projektu.
 5. W okresie pandemii COVID-19 całość szkoleń w ramach projektu grantowego prowadzona będzie w formie online. Harmonogram szkoleń ustalany będzie na bieżąco po zrekrutowaniu pierwszych grup szkoleniowych. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian w harmonogramie szkoleń.
 6. Grupy szkoleniowe będą liczyły 12 osób. Na czas pandemii liczba uczestników w grupie może ulec zwiększeniu maksymalnie do 15 osób.
 7. Szkolenia będą odbywać się poza godzinami pracy nauczycieli. Rekomendowane są szkolenia w soboty. Dopuszcza się realizację szkoleń również w inne dni tygodnia.
 8. Przed ostatecznym przystąpieniem do Projektu kadra kierownicza szkoły oraz zgłoszeni nauczyciele mają obowiązek zapoznać się z całością niniejszego Regulaminu.
 9. Regulamin rekrutacji dostępny jest w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Projektu.

§ 3. Zasady uczestnictwa w projekcie „Lekcja:Enter”

 1. Wszystkie działania dotyczące realizacji ścieżki edukacyjnej w ramach projektu „Lekcja:Enter” odbywają się poprzez platformę „Lekcja:Enter” administrowaną przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
 2. Ścieżka edukacyjna – proces edukacyjny każdego uczestnika realizowany w ramach Projektu obejmuje:
  1. odbycie 40-godzinnego cyklu szkoleniowego:
   1. 32-godzinne szkolenie stacjonarne z udziałem trenera i 8 godzinne samokształcenie online dla nauczycieli 4 grup przedmiotowych,
   2. 35 godzinne szkolenie stacjonarne z udziałem trenera i 5 godzinne samokształcenie online dla nauczycieli informatyki;
  2. opracowanie minimum 2 scenariuszy zajęć z wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK);
  3. przeprowadzenie minimum 2 lekcji obserwowanych z uczniami poddanych autoewaluacji;
  4. wypełnienie ankiet ewaluacyjnych.
 3. Proces edukacyjny, o którym mowa w ust. 2, rozpoczyna się i kończy w ciągu jednego semestru:
  1. II semestr roku szkolnego 2020/2021 – do 30 czerwca 2021 r.;
  2. I semestr roku szkolnego 2021/2022;
  3. II semestr roku szkolnego 2021/2022 – do 30 kwietnia 2022 r.
 4. Warunkiem uzyskania zaświadczenia ukończenia szkolenia przez uczestnika jest:
  1. rejestracja poprzez platformę „Lekcja:Enter” i wypełnienie na platformie wstępnego testu kompetencji cyfrowych;
  2. osiągnięcie wymaganego progu frekwencji na szkoleniu, tj. uczestnictwo w minimum 80% z 32 godzin szkolenia stacjonarnego oraz 100% z 8 godzin szkolenia online, a w przypadku nauczycieli informatyki 80% z 35 godzin szkolenia stacjonarnego oraz 100% z 5 godzin online;
  3. wypełnienie ankiet (śródokresowej i końcowej oceny szkolenia);
  4. przygotowanie co najmniej 2 scenariuszy zajęć dla uczniów z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK);
  5. uzyskanie akceptacji trenera lokalnego każdego z 2 przygotowanych scenariuszy lekcji;
  6. przeprowadzenie minimum 2 lekcji obserwowanych z uczniami (według przygotowanych scenariuszy) oraz poddanie przeprowadzonych lekcji autoewaluacji;
  7. poświadczenie na platformie uczestnictwa w 8 godzinach szkolenia online i 5 godzinach szkolenia online (w przypadku nauczycieli informatyki);
  8. wypełnienie ankiety ewaluacyjnej stworzonej przez Ministerstwo Cyfryzacji;
  9. odbiór zaświadczenia ukończenia szkolenia.
 5. Dla nauczycieli, którzy jednocześnie pełnią funkcję kierowniczą w szkole (dyrektorzy/wicedyrektorzy) przewiduje się uzupełnienie szkolenia przedmiotowego modułem, którego celem jest przygotowanie dyrektorów do włączenia TIK w proces dydaktyczny w szkole z uwzględnieniem perspektywy długoterminowej.
 6. Zgłaszający szkołę do Projektu dyrektor/wicedyrektor – członkowie kadry zarządzającej zobowiązują się do:
  1. umożliwienia nauczycielom, którzy wezmą udział w szkoleniach:
   1. ukończenia pełnej ścieżki edukacyjnej, składającej się z 40 godzinnego szkolenia, przygotowania min. 2 scenariuszy zajęć z wykorzystaniem TIK, przeprowadzenia min. 2 obserwowanych zajęć z uczniami,
   2. udziału we wstępnym teście kompetencji cyfrowych (pretest) oraz –wybranym losowo nauczycielom – w teście oceny zmiany kompetencji cyfrowych (posttest),
   3. przeprowadzenia ewaluacji ww. 2 zajęć obserwowanych w postaci wewnętrznej ewaluacji lekcji obserwowanych;
  2. udziału w prowadzonych w ramach projektu „Lekcja:Enter” działaniach ewaluacyjnych (m.in. badaniach ankietowych, wywiadach pogłębionych).
 7. Dyrektor, zgłaszający szkołę do Projektu, składa tym samym deklarację o aplikowaniu i udziale tylko w jednym grancie w ramach III edycji projektu „Lekcja:Enter”.
 8. Dyrektor, zgłaszający szkołę do Projektu, składa tym samym zobowiązanie dotyczące trwałości Projektu.
 9. Trwałość Projektu – deklaracja dyrektora szkoły uczestniczącej w Projekcie do wdrożenia TIK w proces kształcenia obejmuje następujące działania:
  1. uczestnictwo w szkoleniu zgłoszonej grupy nauczycieli oraz przedstawiciela kadry kierowniczej szkoły;
  2. uczestniczenie nauczycieli w międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu;
  3. uczestnictwo w szkoleniu nauczycieli szkoły w miarę możliwości z każdej grupy przedmiotowej (tj. edukacja wczesnoszkolna, przedmioty humanistyczne, matematyczno-przyrodnicze, artystyczne, informatyka) oraz przedstawiciela kadry kierowniczej szkoły;
  4. uczestnictwo nauczycieli w działaniach sieciujących Projektu;
  5. zorganizowanie w szkole w ciągu roku od zakończenia udziału w szkoleniu lekcji otwartych dla nauczycieli swojej szkoły lub innych szkół, którzy nie uczestniczyli w szkoleniu z wykorzystaniem TIK i e-zasobów w nauczaniu z każdej z grup przedmiotowych;
  6. korzystanie z TIK i e-zasobów edukacyjnych na zajęciach edukacyjnych realizowanych przez nauczycieli uczestniczących w szkoleniu;
  7. uczestniczenie nauczycieli w konferencjach i innych szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu;
  8. złożenie raportu z realizacji zobowiązań dot. wdrożenia TIK w proces kształcenia szkoły za pośrednictwem ankiety elektronicznej (w ciągu miesiąca po upływie roku od dnia zakończenia udziału szkoły w szkoleniu).
 10. Dla każdej z grup szkoleniowych Grantobiorca przeznacza 5 godzin mentoringu (konsultacji/doradztwa).

§ 4. Prawa i obowiązki uczestnika Projektu

 1. Uczestnik Projektu ma prawo do:
  1. nieodpłatnego udziału w 40-godzinnym cyklu szkoleniowym w zakresie wykorzystania TIK na prowadzonych zajęciach na platformie „Lekcja:Enter”;
  2. dostępu do platformy z materiałami szkoleniowymi;
  3. korzystania z konsultacji, udziału w forum wymiany materiałów edukacyjnych i doświadczeń na platformie;
  4. otrzymania zaświadczenia ukończenia szkolenia;
  5. wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych udostępnionych na potrzeby Projektu.
 2. Odmowa podania danych osobowych jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu.
 3. Uczestnik Projektu zobowiązuje się zrealizować wszystkie wymagane zadania prowadzone w ramach Projektu.
 4. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do przestrzegania zasad obowiązujących na poszczególnych etapach realizacji Projektu.
 5. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do poddania się badaniom ewaluacyjnym Projektu: przed rozpoczęciem szkolenia oraz po jego zakończeniu.
 6. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do aktualizacji danych wprowadzanych na platformie.

§ 5. Rezygnacja z udziału w projekcie grantowym

 1. W przypadku rezygnacji nauczyciela/nauczycielki z udziału w projekcie grantowym dyrektor szkoły, zgłaszający zespół nauczycieli do Projektu, składa pisemne zawiadomienie o rezygnacji do Grantobiorcy. Wzór zawiadomienia stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.
 2. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach.
 3. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w przypadku przedstawienia pisemnego zawiadomienia dyrektora szkoły o rezygnacji nauczyciela ze szkolenia.
 4. Grantobiorca zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika z udziału w Projekcie w przypadku naruszenia przez niego postanowień niniejszego Regulaminu oraz naruszenia zasad współżycia społecznego.
 5. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie, z przyczyn dotyczących uczestnika, Grantobiorca ma prawo do nałożenia na uczestnika kary w wysokości kwoty odpowiadającej poniesionym kosztom na wsparcie uczestnika w Projekcie. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do zapłaty kary umownej na podstawie dokumentu wystawionego przez Grantobiorcę w kwocie wynikającej z obliczeń wykonanych przez Grantobiorcę w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania w/w dokumentu. Wezwanie do zapłaty wystawione przez Grantobiorcę staje się wymagalne z upływem 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia go uczestnikowi.

§ 6. Ochrona danych osobowych

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej zwanego RODO, informuje się, iż:

 1. Administrator Danych, źródło pochodzenia danych osobowych.

Województwo Lubelskie, Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Lublinie (20-111), przy ul. Dominikańskiej 5 (kontakt telefoniczny – 81 532 92 41, adres e-mail – lublin@lscdn.pl) pozyskało Pani/Pana dane osobowe od Fundacji Orange, zwanej dalej Administratorem, która zawarła z nami umowę o powierzeniu grantu „Lubelska Akademia Edukacji Cyfrowej”. Województwo Lubelskie, Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli przetwarza dane osobowe jako procesor, w zakresie realizacji zadań wynikających z przywołanej wyżej umowy z Administratorem.

 1. Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców.

Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom zgodnie z zaleceniami Administratora. Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby, które na podstawie upoważnienia będą przetwarzać dane osobowe. Ponadto Pani/Pana dane mogą zostać przekazane osobom trzecim w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Administratorem a Województwem Lubelskim, Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli, to jest w szczególności podwykonawcom, firmie prowadzącej rozliczenia finansowe, usługi księgowe, informatyczne, hostingowe. W zależności od zakresu zadań zleconych przez Administratora, dane mogą zostać przekazane podmiotom przeprowadzającym badania lekarskie, firmie prowadzącej szkolenia, firmie kurierskiej itp. Ponadto dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom upoważnionym ustawowo, takim jak Sądy, Urzędy Skarbowe, ZUS.

 1. Cel przetwarzania danych osobowych, podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Przetwarzanie danych odbywa się w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem. Dane osobowe przetwarzane są jedynie w zakresie realizacji tej umowy, w sposób wynikający z ustaleń z Administratorem. Podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt b) RODO.

 1. Kategorie danych osobowych.

W celu właściwego wywiązania się z nałożonych na nas zadań, będziemy przetwarzać niezbędne dane, takie jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, nr telefonu, NIP/PESEL oraz inne dane, które Administrator przekazuje nam jako konieczne i celowe do wykonania umowy.

 1. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane lub kryteria ustalania tego okresu.

Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas wskazany przez Administratora, przez okres niezbędny dla realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a następnie do czasu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów oraz do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy zawartej pomiędzy Województwem Lubelskim, Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Administratorem.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą.

Przysługuje Pani/Panu prawo:

 1. dostępu do treści swoich danych osobowych;
 2. sprostowania danych, jeśli są nieprawidłowe; uzupełnienia danych, jeśli zauważy Pani/Pan, że są niekompletne;
 3. ograniczenia przetwarzania danych (z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO) np. jeżeli zauważy Pani/Pan, że dane osobowe są nieprawidłowe – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość danych;
 4. usunięcia swoich danych osobowych (z zastrzeżeniem przypadków określonych w art. 17 ust. 3 lit. b, d, e RODO);
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – tylko w przypadku, jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
 6. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – jeżeli wyraził/a Pan/Pani zgodę (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub/i art. 9 ust. 2 lit. a RODO);
 7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
  00-193 Warszawa.
 1. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie będzie wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania, co oznacza, że nie będą stanowiły podstawy doprzypisania w sposób automatyczny określonych właściwości, cech, ani nie będą służyły przewidywaniu zachowań i preferencji.

 1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych.

Inspektor Ochrony Danych – e-mail: iod@lscdn.pl.

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego podpisania w całym okresie realizacji Projektu.
 2. Zastrzega się prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej.
 3. Załącznikami do niniejszego Regulaminu są:
  1. Deklaracja udziału w projekcie grantowym „Lubelska Akademia Edukacji Cyfrowej” w ramach projektu „Lekcja:Enter” (Załącznik nr 1 do Regulaminu);
  2. Uszczegółowiony wykaz przedmiotów (Załącznik nr 2 do Regulaminu);
  3. Zawiadomienie o rezygnacji z udziału w projekcie grantowym „Lubelska Akademia Edukacji Cyfrowej” w ramach projektu „Lekcja:Enter” (Załącznik nr 3 do Regulaminu).

Dnia 10 marca 2021 roku
Krzysztof Staruch
Dyrektor Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Logosy