Regulamin

UWAGA:
Do udziału w projekcie nauczyciel zgłasza się indywidualnie poprzez wypełnienie formularza  zgłoszeniowego: https://forms.gle/CAebyeZ3YyFLfTok6

 

Regulamin rekrutacji do projektu grantowego „Lubelska Akademia Edukacji Cyfrowej – 3. edycja” w ramach projektu „Lekcja:Enter”

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Województwo Lubelskie/Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, zwane dalej „Grantobiorcą”, realizuje projekt grantowy pn. „Lubelska Akademia Edukacji Cyfrowej – 3. edycja” na podstawie umowy
  o powierzenie grantu nr G/POPC/2023/8/28 z dnia 06.06.2023 r. podpisanej
  z Fundacją Orange, pełniącą rolę Operatora, w ramach projektu „Lekcja:Enter”.
 2. Projekt „Lekcja:Enter” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych i jest realizowany przez Fundację Orange
  w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Instytutem Spraw Publicznych.
 3. Celem projektu grantowego „Lubelska Akademia Edukacji Cyfrowej – 3. edycja” jest przeszkolenie 675 nauczycieli z województwa lubelskiego
  w celu lepszego wykorzystywania nowych technologii, e-zasobów
  i aktywizujących metod nauczania w edukacji dzieci i młodzieży.
 4. Zasięg terytorialny projektu – województwo lubelskie.
 5. Okres realizacji projektu: od 2 czerwca 2023 r. do 31 października 2023 r.
 6. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji do projektu grantowego „Lubelska Akademia Edukacji Cyfrowej – 3. edycja” w ramach projektu „Lekcja:Enter”.

§ 2. Zasady rekrutacji

 1. Rekrutacja do projektu ma charakter otwarty i jest prowadzona zgodnie
  z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji ze względu na rasę, pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, wiek, orientację seksualną, a także z uwzględnieniem potrzeb osób z różnymi typami niepełnosprawności.
 2. Grupę docelową projektu grantowego stanowią nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych; szkół publicznych i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzący zajęcia dla dzieci i młodzieży z zakresu kształcenia ogólnego w ramach jednej z czterech grup przedmiotowych (edukacja wczesnoszkolna, przedmioty humanistyczne, przedmioty matematyczno-przyrodnicze i przedmioty artystyczne).
 3. W przypadku przystąpienia do projektu szkół niepublicznych
  o uprawnieniach szkół publicznych udzielenie wsparcia nie może wiązać się z wystąpieniem pomocy publicznej.
 4. Do udziału w projekcie zostanie zrekrutowanych 675 nauczycieli spełniających kryteria uczestnictwa, z czego minimum 220 pracujących w szkołach na terenie gmin wiejskich, miejsko–wiejskich i miejskich poniżej 20 tys. mieszkańców województwa lubelskiego.
 5. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły poprzez akcję informacyjno-promocyjną do osiągnięcia wymaganej liczby uczestników projektu.
 6. Nauczyciele zgłaszają się do projektu indywidualnie.
 7. Zgłoszenie do projektu następuje poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego do grantu „Lubelska Akademia Edukacji Cyfrowej – 3. edycja”: https://forms.gle/CAebyeZ3YyFLfTok6 .
 8. Na podstawie otrzymanego formularza Grantobiorca weryfikuje kwalifikowalność uczestnika projektu grantowego i rozpoczyna proces rekrutacji.
 9. Po zakwalifikowaniu uczestnika do projektu Grantobiorca rejestruje nauczyciela na platformie „Lekcja:Enter”. Nauczyciel otrzymuje zaproszenie do uczestnictwa w projekcie grantowym. Na platformie „Lekcja:Enter” podaje swoje dane osobowe oraz zaznacza grupę przedmiotową, którą reprezentuje.
 10. W ramach projektu grantowego nauczyciel może brać udział w szkoleniu tylko dla jednej grupy przedmiotowej.
 11. W formularzu zgłoszeniowym na platformie uczestnicy wybierają jedną z 7 ścieżek edukacyjnych w ramach, której wezmą udział w szkoleniu:
  1. edukacja wczesnoszkolna;
  2. przedmioty humanistyczne – klasy IV–VIII szkoły podstawowej;
  3. przedmioty humanistyczne – szkoły ponadpodstawowe;
  4. przedmioty matematyczno-przyrodnicze – klasy IV–VIII szkoły podstawowej;
  5. przedmioty matematyczno-przyrodnicze – szkoły ponadpodstawowe;
  6. przedmioty artystyczne – klasy IV–VIII szkoły podstawowej;
  7. przedmioty artystyczne – szkoły ponadpodstawowe.
 12. Uszczegółowiony wykaz przedmiotów w ramach poszczególnych grup przedmiotowych stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 13. Poziom zaawansowania uczestnika projektu określa Grantobiorca na podstawie „pretestu”, tj. wstępnego testu kompetencji cyfrowych wypełnianego na platformie „Lekcja:Enter”.
 14. Pierwszeństwo udziału w szkoleniach mają nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących:
  1. wymagający uczestnictwa w szkoleniu na poziomie podstawowym. Kwalifikacja do grupy o właściwym poziomie zaawansowania w stosowaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w pracy dydaktycznej następuje na podstawie wyników pretestu (wypełnionego po potwierdzeniu udziału w projekcie grantowym na platformie projektu);
  2. zatrudnieni w szkołach specjalnych lub szkołach z oddziałami integracyjnymi;
  3. pracujący w szkołach położonych na terenie gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz gmin miejskich poniżej 20 tys. mieszkańców województwa lubelskiego.
 15. Grantobiorca podejmuje ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu uczestnika do projektu grantowego.
 16. Szkolenia realizowane będą we wrześniu i październiku 2023 roku.
 17. Listy nauczycieli tworzących grupy szkoleniowe opracowywane będą
  w siedzibie Grantobiorcy.
 18. Uczestnicy, którzy spełnią kryteria uczestnictwa w projekcie, ale nie zostaną zakwalifikowani do uczestnictwa w projekcie z powodu braku miejsc, zostaną umieszczeni na listach rezerwowych według kolejności zgłoszeń.
 19. Kwalifikacja do projektu dokonywana jest na podstawie analizy zebranych danych oraz wyniku testu na platformie „Lekcja:Enter”. W wyniku oceny zebranych informacji zostaną utworzone grupy szkoleniowe.
 20. W okresie pandemii COVID-19 całość szkoleń w ramach projektu grantowego prowadzona będzie w formie online. Harmonogram szkoleń ustalany będzie na bieżąco po zrekrutowaniu pierwszych grup szkoleniowych. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian w harmonogramie szkoleń.
 21. Grupy szkoleniowe będą liczyły maksymalnie do 15 osób.
 22. Szkolenia będą odbywać się poza godzinami pracy nauczycieli.
 23. Wraz z przystąpieniem do projektu uczestnicy projektu grantowego akceptują zapisy niniejszego Regulaminu.
 24. Regulamin rekrutacji dostępny jest w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej projektu grantowego: https://lekcjaenter.lscdn.pl/.

§ 3. Zasady uczestnictwa w projekcie „Lekcja:Enter”

 1. Wszystkie działania dotyczące realizacji ścieżki edukacyjnej w ramach projektu „Lekcja:Enter” odbywają się poprzez platformę „Lekcja:Enter” administrowaną przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
 2. Ścieżka edukacyjna – proces edukacyjny każdego uczestnika realizowany
  w ramach projektu obejmuje:
  1. odbycie 18 godzinnego cyklu szkoleniowego: 16,2 godz. z udziałem trenera i 1,8 godz. samokształcenia online.
 3. Warunkiem uzyskania zaświadczenia ukończenia szkolenia przez uczestnika jest ukończenie ścieżki edukacyjnej, czyli spełnienie poniższych wymogów:
  1. rejestracja uczestnika projektu grantowego poprzez platformę „Lekcja:Enter” (uzupełnienie kwestionariusza uczestnika projektu);
  2. wypełnienie na platformie pretestu – wstępnego testu kompetencji cyfrowych;
  3. osiągnięcie wymaganego progu frekwencji na szkoleniu, tj. uczestnictwo w minimum 60% godzin z 16,2 godzin szkolenia
   z udziałem trenera;
  4. poświadczenie na platformie samodzielnej pracy online w liczbie 1,8 godziny;
  5. wypełnienie ankiety końcowej oceny szkolenia;
  6. odbiór zaświadczenia ukończenia szkolenia.
 4. Dla nauczycieli, którzy jednocześnie pełnią funkcję kierowniczą w szkole (dyrektorzy/wicedyrektorzy) przewiduje się uzupełnienie szkolenia przedmiotowego modułem, którego celem jest przygotowanie dyrektorów do włączenia TIK w proces dydaktyczny w szkole z uwzględnieniem perspektywy długoterminowej poprzez koordynację przygotowania w szkole planu „Aktywna szkoła z TIK”.
 5. Dla każdej z grup szkoleniowych Grantobiorca przeznacza 5 godzin mentoringu (konsultacji/doradztwa).

§ 4. Prawa i obowiązki uczestnika projektu

 1. Uczestnik projektu ma prawo do:
  1. nieodpłatnego udziału w 18-godzinnym cyklu szkoleniowym
   w zakresie wykorzystania TIK na prowadzonych zajęciach na platformie „Lekcja:Enter”;
  2. dostępu do platformy z materiałami szkoleniowymi;
  3. korzystania z konsultacji, udziału w forum wymiany materiałów edukacyjnych i doświadczeń na platformie;
  4. otrzymania zaświadczenia ukończenia szkolenia;
  5. wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych udostępnionych na potrzeby projektu.
 2. Odmowa podania danych osobowych jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.
 3. Uczestnik projektu zobowiązuje się zrealizować wszystkie wymagane zadania prowadzone w ramach projektu.
 4. Uczestnik projektu zobowiązany jest do poddania się badaniom ewaluacyjnym projektu: przed rozpoczęciem szkolenia oraz po jego zakończeniu (m.in. badania ankietowe, wywiady pogłębione).
 5. Uczestnik projektu zobowiązuje się do aktualizacji danych wprowadzanych na platformie.

§ 5. Rezygnacja z udziału w projekcie grantowym

 1. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie grantowym nauczyciel składa pisemne zawiadomienie o rezygnacji do Grantobiorcy. Wzór zawiadomienia stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 2. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i wymaga przedstawienia pisemnego zawiadomienia nauczyciela o rezygnacji ze szkolenia.
 3. Grantobiorca zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika z udziału
  w projekcie w przypadku naruszenia przez niego postanowień niniejszego Regulaminu oraz naruszenia zasad współżycia społecznego.

§ 6. Ochrona danych osobowych

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO (OBOWIĄZEK INFORMACYJNY)

Zasady przetwarzania danych osobowych w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa 2014-2020

 

W przetwarzanie danych osobowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014- 2020 (POPC 2014-2020) zaangażowane są podmioty, które pełnią rolę administratorów w rozumieniu RODO [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 04.05.2016 r., str. 1).]. Podmioty te podejmują decyzje dotyczące przetwarzanych danych osobowych, tj.: jakie dane osobowe, w jakim celu i w jaki sposób są przetwarzane. Każdy administrator samodzielnie odpowiada za ochronę danych osobowych oraz za informowanie osób, których dane dotyczą, i społeczeństwa o tym, w jaki sposób przetwarza dane osobowe.

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 lub art. 14 ust. 1 i 2 RODO, informuje się, iż:

I. Administrator Danych.

Minister Inwestycji i Rozwoju – jako Instytucja Zarządzająca POPC 2014-2020, pełni rolę administratora danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją POPC 2014-2020. Ponadto Minister, jako jeden z beneficjentów projektów realizowanych ze środków pomocy technicznej w ramach POPC 2014-2020 jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w tym zakresie. Minister Inwestycji i Rozwoju jest również administratorem danych zgromadzonych w zarządzanym przez niego Centralnym Systemie Teleinformatycznym wspierającym realizację POPC 2014-2020.

II. Cel przetwarzania danych osobowych.

Minister Inwestycji i Rozwoju przetwarza dane osobowe w celu realizacji zadań przypisanych Instytucji Zarządzającej POPC 2014-2020, w zakresie w jakim jest to niezbędne dla realizacji tego celu. Minister Inwestycji i Rozwoju przetwarza dane osobowe w szczególności w celach:

1. udzielania wsparcia beneficjentom ubiegającym się o dofinansowanie i realizującym projekty,

2. potwierdzania kwalifikowalności wydatków,

3. wnioskowania o płatności do Komisji Europejskiej,

4. raportowania o nieprawidłowościach,

5. ewaluacji,

6. monitoringu,

7. kontroli,

8. audytu,

9. sprawozdawczości oraz

10. działań informacyjno-promocyjnych.

III. Podstawy prawne przetwarzania.

Przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją POPC 2014-2020 odbywa się zgodnie z RODO. Podstawą prawną przetwarzania danych jest konieczność realizacji obowiązków spoczywających na Ministrze Inwestycji i Rozwoju – jako na Instytucji Zarządzającej – na podstawie przepisów prawa europejskiego i krajowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Obowiązki te wynikają m.in. z przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz przepisów prawa europejskiego:

1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,

2. rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Ministra są również:

1. konieczność realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – podstawa ta ma zastosowanie m. in. do danych osobowych osób prowadzących samodzielną działalność gospodarczą, z którymi Minister zawarł umowy w celu realizacji POPC 2014-2020,

2. wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Ministrowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) – podstawa ta ma zastosowanie m. in. Do organizowanych przez Ministra konkursów i akcji promocyjnych dotyczących Programu,

3. uzasadniony interes prawny Ministra Inwestycji i Rozwoju (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – podstawa ta ma zastosowanie m. in. do danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją umów w ramach Funduszy Europejskich.

W ramach POPC 2014-2020 w działaniu 3.1 – Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych przetwarzane są dane szczególnej kategorii (dane o niepełnosprawności). Podstawą prawną ich przetwarzania jest wyraźna zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

IV. Rodzaje przetwarzanych danych.

Minister Inwestycji i Rozwoju w celu realizacji POPC 2014-2020 przetwarza dane osobowe m. in.:

1. pracowników, wolontariuszy, praktykantów i stażystów reprezentujących lub wykonujących zadania na rzecz podmiotów zaangażowanych w obsługę i realizację POPC 2014-2020,

2. osób wskazanych do kontaktu, osób upoważnionych do podejmowania wiążących decyzji oraz innych osób wykonujących zadania na rzecz wnioskodawców, beneficjentów i partnerów,

3. uczestników szkoleń, konkursów, konferencji, komitetów monitorujących, grup roboczych, grup sterujących oraz spotkań informacyjnych lub promocyjnych organizowanych w ramach POPC 2014-2020,

4. kandydatów na ekspertów oraz ekspertów zaangażowanych w proces wyboru projektów do dofinansowania lub wykonujących zadania związane z realizacją praw i obowiązków właściwych instytucji, wynikających z zawartych umów o dofinansowanie projektów,

5. osób, których dane będą przetwarzane w związku z badaniem kwalifikowalności środków w projekcie, w tym w szczególności: personelu projektu, uczestników komisji przetargowych, oferentów i wykonawców zamówień publicznych, osób świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych.

Wśród rodzajów danych osobowych przetwarzanych przez Ministra można wymienić:

1. dane identyfikacyjne, w szczególności: imię, nazwisko, miejsce zatrudnienia/formę prowadzenia działalności gospodarczej, stanowisko; w niektórych przypadkach także nr PESEL/NIP/REGON,

2. dane dotyczące stosunku pracy, w szczególności otrzymywane wynagrodzenie oraz wymiar czasu pracy,

3. dane kontaktowe, które obejmują w szczególności adres e-mail, nr telefonu, nr fax, adres do korespondencji,

4. dane o charakterze finansowym, w szczególności nr rachunku bankowego, kwotę przyznanych środków, informacje dotyczące nieruchomości (nr działki, nr księgi wieczystej, nr przyłącza gazowego), kwotę wynagrodzenia,

5. dane zbierane w celu realizacji obowiązków sprawozdawczych, do których realizacji zobowiązane są państwa członkowskie, obejmujące w szczególności: płeć, wiek w chwili przystąpienia do projektu, wykształcenie, wykonywany zawód, narodowość, informacje o niepełnosprawności.

Dane pozyskiwane są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, albo od instytucji i podmiotów zaangażowanych w realizację programów operacyjnych, w szczególności wnioskodawców, beneficjentów i partnerów. W przypadku, gdy dane pozyskiwanie są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych jest jednak równoznaczna z brakiem możliwości podjęcia stosownych działań, np. ubiegania się o środki w ramach POPC 2014-2020.

V. Okres przechowywania danych.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w art. 140 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz jednocześnie przez czas nie krótszy niż 10 lat od dnia przyznania ostatniej pomocy w ramach POPC 2014-2020 – z równoczesnym uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. W niektórych przypadkach, np. prowadzenia kontroli u Ministra przez organy Unii Europejskiej, okres ten może zostać wydłużony.

VI. Odbiorcy danych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być:

1. podmioty, którym Instytucja Zarządzająca POPC 2014-2020 powierzyła wykonywanie zadań związanych z realizacją Programu, w tym w szczególności Instytucja Pośrednicząca POPC, a także eksperci, podmioty prowadzące audyty, kontrole, szkolenia i ewaluacje,

2. instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej (UE), a także inne podmioty, którym UE powierzyła wykonywanie zadań związanych z wdrażaniem POPC 2014-2020,

3. podmioty świadczące na rzecz Ministra usługi związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności, w szczególności dostawcy rozwiązań IT i operatorzy telekomunikacyjni.

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą.

Osobom, których dane przetwarzane są w związku z realizacją POPC 2014-2020 przysługują następujące prawa:

1. prawo dostępu do danych osobowych i ich sprostowania. Realizując te prawo, osoba, której dane dotyczą może zwrócić się do Ministra z pytaniem m.in. o to czy Minister przetwarza jej dane osobowe, jakie dane osobowe przetwarza i skąd je pozyskał, jaki jest cel przetwarzania i jego podstawa prawna oraz jak długo dane te będą przetwarzane. W przypadku, gdy przetwarzane dane okażą się nieaktualne, osoba, której dane dotyczą może zwrócić się do Ministra z wnioskiem o ich aktualizację,

2. prawo usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania – jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 17 i18 RODO. Żądanie usunięcia danych osobowych realizowane jest w szczególności, gdy dalsze przetwarzanie danych nie jest już niezbędne do realizacji celu Ministra lub dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem. Szczegółowe warunki korzystania z tego prawa określa art. 17 RODO. Ograniczenie przetwarzania danych osobowych powoduje, że Minister może jedynie przechowywać dane osobowe. Minister nie może przekazywać tych danych innym podmiotom, modyfikować ich ani usuwać. Ograniczanie przetwarzania danych osobowych ma charakter czasowy i trwa do momentu dokonania przez Ministra oceny, czy dane osobowe są prawidłowe, przetwarzane zgodnie z prawem oraz niezbędne do realizacji celu przetwarzania. Ograniczenie przetwarzania danych osobowych następuje także w przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – do czasu rozpatrzenia przez Ministra tego sprzeciwu,

3. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

4. prawo do cofnięcia zgody, w każdym momencie – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda (art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Cofnięcie zgody nie spowoduje, że dotychczasowe przetwarzanie danych zostanie uznane za niezgodne z prawem,

5. prawo otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie, przenoszenia tych danych do innych administratorów lub żądania, o ile jest to technicznie możliwe, przesłania ich przez administratora innemu administratorowi – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda lub realizacja umowy z osobą, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja zadań publicznych administratora lub jego prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO). Wniesienie sprzeciwu powoduje zaprzestanie przetwarzania

danych osobowych przez Ministra, chyba że wykaże on, istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

Dane nie podlegają procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

IX. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.

Minister Inwestycji i Rozwoju ma swoją siedzibę pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa. W przypadku pytań, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych MIiR jest możliwy:

• pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa,

• pod adresem poczty elektronicznej: IOD@miir.gov.pl

 

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji projektu.
 2. Zastrzega się prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.
 3. Załącznikami do niniejszego Regulaminu są:
  1. Uszczegółowiony wykaz przedmiotów (Załącznik nr 1 do Regulaminu);
  2. Zawiadomienie o rezygnacji z udziału w projekcie grantowym „Lubelska Akademia Edukacji Cyfrowej – 3. edycja” w ramach projektu „Lekcja:Enter” (Załącznik nr 2 do Regulaminu).

Krzysztof Staruch
Dyrektor Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

 

Lubelska Akademia Edukacji Cyfrowej – 3. edycja

Logosy