Regulamin

Regulamin rekrutacji do projektu grantowego „Lubelska Akademia Edukacji Cyfrowej – 2. edycja” w ramach projektu „Lekcja:Enter”

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Województwo Lubelskie/Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, zwane dalej „Grantobiorcą”, realizuje projekt grantowy pn. „Lubelska Akademia Edukacji Cyfrowej – 2. edycja ” na podstawie umowy o powierzenie grantu nr G/POPC/2022/7/1 z dnia 27.10.2022 r. podpisanej z Fundacją Orange, pełniącą rolę Operatora, w ramach projektu „Lekcja:Enter”.
 2. Projekt „Lekcja:Enter” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych i jest realizowany przez Fundację Orange w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Instytutem Spraw Publicznych.
 3. Celem projektu grantowego „Lubelska Akademia Edukacji Cyfrowej – 2. edycja” jest przeszkolenie 400 nauczycieli z województwa lubelskiego
  w celu lepszego wykorzystywania nowych technologii, e-zasobów i aktywizujących metod nauczania w edukacji dzieci i młodzieży.
 4. Zasięg terytorialny projektu – województwo lubelskie.
 5. Okres realizacji projektu: od 1 października 2022 r. do 31 marca 2023 r.
 6. Niniejszy Regulaminokreśla zasady rekrutacji do projektu grantowego „Lubelska Akademia Edukacji Cyfrowej – 2. edycja” w ramach projektu „Lekcja:Enter”.

§ 2. Zasady rekrutacji

 1. Rekrutacja do projektu ma charakter otwarty i jest prowadzona zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji ze względu na rasę, pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, wiek, orientację seksualną, a także z uwzględnieniem potrzeb osób z różnymi typami niepełnosprawności.
 2. Grupę docelową projektu grantowego stanowią nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych; szkół publicznych i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzący zajęcia z zakresu kształcenia ogólnego i reprezentujący co najmniej dwie grupy przedmiotowe (edukacja wczesnoszkolna, humanistyczna, matematyczno-przyrodnicza, artystyczna, informatyczna) z każdej szkoły, w tym przedstawiciel kadry kierowniczej szkół.
 3. W przypadku przystąpienia do projektu szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych udzielenie wsparcia nie może wiązać się z wystąpieniem pomocy publicznej.
 4. Do udziału w projekcie zostanie zrekrutowanych 400 nauczycieli spełniających kryteria uczestnictwa, z czego minimum 130 pracujących
  w szkołach na terenie gmin wiejskich, miejsko–wiejskich i miejskich poniżej 20 tys. mieszkańców województwa lubelskiego.
 5. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły poprzez akcję informacyjno-promocyjną do osiągnięcia wymaganej liczby uczestników projektu.
 6. Szkołę do projektu zgłasza dyrektor. Nauczyciele nie mogą zgłaszać się do projektu indywidualnie. Zostają zgłoszeni wraz z zespołem nauczycieli przez dyrektora szkoły, w której pracują.
 7. Zgłoszenie do projektu następuje poprzez złożenie Deklaracji udziału w projekcie grantowym „Lubelska Akademia Edukacji Cyfrowej – 2. edycja” w ramach projektu „Lekcja:Enter”wraz z informacją o szkole przystępującej do projektu. Skan, czytelnie wypełnionej i podpisanej przez osobę reprezentującą szkołę, deklaracji wraz z informacją o szkole należy przesłać na adres e-mail specjalisty ds. rekrutacji i promocji: mkolodynska@lscdn.pl.
 8. Deklaracja dostępna jest na stronie internetowej Grantu: https://lekcjaenter.lscdn.pl/oraz w Biurze Projektu w Lublinie przy ul. Dominikańskiej 5 (Załącznik nr 1 do Regulaminu).
 9. Na podstawie otrzymanej Deklaracji Grantobiorca weryfikuje kwalifikowalność szkoły do projektu i rozpoczyna proces rekrutacji poprzez kontakt mailowy.
 10. Po zakwalifikowaniu szkoły do projektu Grantobiorca rejestruje szkołę na platformie „Lekcja:Enter”. Dyrektor dostaje zaproszenie do uczestnictwa w projekcie grantowym oraz przekazuje je nauczycielom ze swojej szkoły. W formularzu zgłoszeniowym uczestnicy projektu podają swoje dane osobowe oraz zaznaczają grupę przedmiotową, którą reprezentują.
 11. Szkoła może być uczestnikiem tylko jednego projektu grantowego w ramach VII edycji konkursu grantowego projektu „Lekcja:Enter”.
 12. Nauczyciel może uczestniczyć w jednym grancie w VII naborze i w szkoleniu tylko dla jednej grupy przedmiotowej.
 13. W formularzu zgłoszeniowym na platformie uczestnicy wybierają jedną z 9 ścieżek edukacyjnych w ramach, której wezmą udział w szkoleniu:
  1. edukacja wczesnoszkolna;
  2. przedmioty humanistyczne – klasy IV–VIII szkoły podstawowej;
  3. przedmioty humanistyczne – szkoły ponadpodstawowe;
  4. przedmioty matematyczno-przyrodnicze – klasy IV–VIII szkoły podstawowej;
  5. przedmioty matematyczno-przyrodnicze – szkoły ponadpodstawowe;
  6. przedmioty artystyczne – klasy IV–VIII szkoły podstawowej;
  7. przedmioty artystyczne – szkoły ponadpodstawowe;
  8. informatyka – szkoły podstawowe;
  9. informatyka – szkoły ponadpodstawowe.
 14. Uszczegółowiony wykaz przedmiotów w ramach poszczególnych grup przedmiotowych stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 15. Z każdej szkoły zgłoszonej do projektu jeden członek kadry kierowniczej szkoły zgłasza się do projektu w roli przedstawiciela kadry kierowniczej i jako nauczyciel realizuje ten sam proces edukacyjny. W momencie przystąpienia do projektu członek kadry kierowniczej szkoły składa zobowiązanie dotyczące trwałości projektu oraz przygotowania przez niego sprawozdania dotyczącego trwałości.
 16. Poziom zaawansowania uczestnika projektu określa Grantobiorca na podstawie „pretestu”, tj. wstępnego testu kompetencji cyfrowych wypełnianego na platformie „Lekcja:Enter”.
 17. Szkolenia dla nauczycieli informatyki realizowane są tylko na poziomie podstawowym.
 18. Pierwszeństwo udziału w szkoleniach mają nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących:
  1. wymagający uczestnictwa w szkoleniu na poziomie podstawowym. Kwalifikacja do grupy o właściwym poziomie zaawansowania w stosowaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w pracy dydaktycznej następuje na podstawie wyników pretestu (wypełnionego po potwierdzeniu udziału w projekcie grantowym na platformie projektu);
  2. zatrudnieni w szkołach specjalnych lub szkołach z oddziałami integracyjnymi;
  3. pracujący w szkołach położonych na terenie gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz gmin miejskich poniżej 20 tys. mieszkańców województwa lubelskiego.
 19. Grantobiorca podejmuje ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu szkoły do projektu grantowego.
 20. Szkolenia realizowane będą w terminach:
  1. I semestr roku szkolnego 2022/2023;
  2. II semestr roku szkolnego 2022/2023 – do 31 marca 2022 r.
 21. Listy nauczycieli tworzących grupy szkoleniowe opracowywane będą w siedzibie Grantobiorcy.
 22. Szkoły, które spełnią kryteria uczestnictwa w projekcie, ale nie zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie z powodu braku miejsc, zostaną umieszczone na listach rezerwowych według kolejności zgłoszeń.
 23. Kwalifikacja do projektu dokonywana jest na podstawie analizy zebranych danych oraz wyniku testu na platformie „Lekcja:Enter”. W wyniku oceny zebranych informacji zostaną utworzone grupy szkoleniowe.
 24. W okresie pandemii COVID-19 całość szkoleń w ramach projektu grantowego prowadzona będzie w formie online. Harmonogram szkoleń ustalany będzie na bieżąco po zrekrutowaniu pierwszych grup szkoleniowych. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian w harmonogramie szkoleń.
 25. Grupy szkoleniowe będą liczyły maksymalnie do 15 osób.
 26. Szkolenia będą odbywać się poza godzinami pracy nauczycieli.
 27. Wraz z przystąpieniem do projektu kadra kierownicza szkoły oraz zgłoszeni nauczyciele akceptują zapisy niniejszego Regulaminu.
 28. Regulamin rekrutacji dostępny jest w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej projektu.

§ 3. Zasady uczestnictwa w projekcie „Lekcja:Enter”

 1. Wszystkie działania dotyczące realizacji ścieżki edukacyjnej w ramach projektu „Lekcja:Enter” odbywają się poprzez platformę „Lekcja:Enter” administrowaną przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
 2. Ścieżka edukacyjna – proces edukacyjny każdego uczestnika realizowany w ramach projektu obejmuje:
  1. odbycie 40-godzinnego cyklu szkoleniowego:
   1. 32-godzinne szkolenie z udziałem trenera i 8 godzinne samokształcenie online dla nauczycieli 4 grup przedmiotowych,
   2. 35 godzinne szkolenie z udziałem trenera i 5 godzinne samokształcenie online dla nauczycieli informatyki;
  2. opracowanie minimum 2 scenariuszy zajęć z wykorzystania TIK;
  3. przeprowadzenie minimum 2 lekcji obserwowanych poddanych autoewaluacji;
  4. wypełnienie ankiet ewaluacyjnych.
 3. Proces edukacyjny, o którym mowa w ust. 2, rozpoczyna się i kończy
  w ciągu jednego semestru:
  1. I semestr roku szkolnego 2022/2023;
  2. II semestr roku szkolnego 2022/2023 – do 31 marca 2023 r.
 4. Warunkiem uzyskania zaświadczenia ukończenia szkolenia przez uczestnika jest ukończenie ścieżki edukacyjnej, czyli spełnienie poniższych wymogów:
  1. rejestracja poprzez platformę „Lekcja:Enter” i wypełnienie na platformie wstępnego testu kompetencji cyfrowych;
  2. osiągnięcie wymaganego progu frekwencji na szkoleniu, tj. uczestnictwo w minimum 60% godzin z 32 godzin szkolenia
   z udziałem trenera oraz 100% godzin z 8 godzin szkolenia online, a w przypadku nauczycieli informatyki 60% godzin z 35 godzin szkolenia z udziałem trenera oraz 100%godzin z 5 godzin online;
  3. wypełnienie ankiet (śródokresowej i końcowej oceny szkolenia);
  4. przygotowanie minimum 2 scenariuszy zajęć dla uczniów z wykorzystaniem TIK;
  5. uzyskanie akceptacji trenera lokalnego każdego z 2 przygotowanych scenariuszy lekcji;
  6. przeprowadzenie minimum 2 lekcji obserwowanych z uczniami (według przygotowanych scenariuszy) oraz poddanie przeprowadzonych lekcji autoewaluacji;
  7. poświadczenie na platformie uczestnictwa w 8 godzinach szkolenia online lub 5 godzinach szkolenia online (w przypadku nauczycieli informatyki);
  8. odbiór zaświadczenia ukończenia szkolenia.
 5. Dla nauczycieli, którzy jednocześnie pełnią funkcję kierowniczą w szkole (dyrektorzy/wicedyrektorzy) przewiduje się uzupełnienie szkolenia przedmiotowego modułem, którego celem jest przygotowanie dyrektorów do włączenia TIK w proces dydaktyczny w szkole z uwzględnieniem perspektywy długoterminowej poprzez koordynację przygotowania w szkole planu „Aktywna szkoła z TIK”.
 6. Zgłaszający szkołę do projektu dyrektor/wicedyrektor – członkowie kadry zarządzającej zobowiązują się do:
  1. umożliwienia nauczycielom, którzy wezmą udział w szkoleniach:
   1. ukończenia pełnej ścieżki edukacyjnej, składającej się z 40 godzinnego szkolenia, przygotowania min. 2 scenariuszy zajęć z wykorzystaniem TIK, przeprowadzenia min. 2 obserwowanych zajęć z uczniami,
   2. udziału we wstępnym teście kompetencji cyfrowych (pretest) oraz – wybranym losowo nauczycielom – w teście oceny zmiany kompetencji cyfrowych (posttest),
   3. przeprowadzenia ewaluacji ww. 2 zajęć obserwowanych w postaci wewnętrznej ewaluacji lekcji obserwowanych;
  2. udziału w prowadzonych w ramach projektu „Lekcja:Enter” działaniach ewaluacyjnych (m.in. badaniach ankietowych, wywiadach pogłębionych).
 7. Dyrektor, zgłaszając szkołę do projektu, składa tym samym deklarację o aplikowaniu i udziale tylko w jednym grancie w ramach VII edycji projektu „Lekcja:Enter” oraz zobowiązanie dotyczące trwałości projektu.
 8. Trwałość projektu – deklaracja dyrektora szkoły uczestniczącej w projekcie do wdrożenia TIK w proces kształcenia obejmuje następujące działania:
  1. uczestnictwo w szkoleniu co najmniej 1 nauczyciela szkoły z minimum dwóch grup przedmiotów (tj. edukacja wczesnoszkolna, przedmioty humanistyczne, matematyczno-przyrodnicze, artystyczne, informatyka) w danej szkole oraz przedstawiciela kadry kierowniczej szkoły;
  2. uczestniczenie nauczycieli w międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu;
  3. uczestnictwo nauczycieli w działaniach sieciujących projektu;
  4. zorganizowanie w szkole przez każdego nauczyciela biorącego udział w szkoleniu w ciągu 1 roku od dnia zakończenia udziału w szkoleniu co najmniej 2 lekcji otwartych dla nauczycieli swojej szkoły lub innych szkół, którzy nie uczestniczyli w szkoleniu, z wykorzystaniem TIK i e-zasobów w nauczaniu z każdej z grup przedmiotowych;
  5. korzystanie z TIK i e-zasobów edukacyjnych na zajęciach edukacyjnych realizowanych przez nauczycieli uczestniczących w szkoleniu w liczbie co najmniej 5 godzin zajęć edukacyjnych średnio w każdym tygodniu nauki w ciągu 1 roku od dnia zakończenia udziału w szkoleniach (dotyczy nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze etatu; w przypadku pozostałych nauczycieli obowiązuje zasada proporcjonalności);
  6. uczestniczenie nauczycieli w konferencjach i innych szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu w ciągu 3 kolejnych lat szkolnych od zakończenia udziału w szkoleniu.
  7. złożenie raportu z realizacji zobowiązań dot. wdrożenia TIK w proces kształcenia szkoły za pośrednictwem ankiety elektronicznej (w ciągu miesiąca po upływie roku od dnia zakończenia udziału szkoły w szkoleniu).
 9. Dyrektor szkoły, zgłaszając szkołę do projektu, deklaruje tym samym złożenie raportu z realizacji powyższych zobowiązań za pośrednictwem ankiety elektronicznej w ciągu miesiąca po upływie 1 roku od dnia zakończenia udziału w szkoleniu.
 10. Dyrektor zgłaszający szkołę do projektu oświadcza, że zapozna się z treścią oraz zakresem stosowania Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 i zobowiązuje się do ich stosowania.
 11. Dla każdej z grup szkoleniowych Grantobiorca przeznacza 5 godzin mentoringu (konsultacji/doradztwa).

§ 4. Prawa i obowiązki uczestnika projektu

 1. Uczestnik projektu ma prawo do:
  1. nieodpłatnego udziału w 40-godzinnym cyklu szkoleniowym w zakresie wykorzystania TIK na prowadzonych zajęciach na platformie „Lekcja:Enter”;
  2. dostępu do platformy z materiałami szkoleniowymi;
  3. korzystania z konsultacji, udziału w forum wymiany materiałów edukacyjnych i doświadczeń na platformie;
  4. otrzymania zaświadczenia ukończenia szkolenia;
  5. wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych udostępnionych na potrzeby projektu.
 2. Odmowa podania danych osobowych jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.
 3. Uczestnik projektu zobowiązuje się zrealizować wszystkie wymagane zadania prowadzone w ramach projektu.
 4. Uczestnik projektu zobowiązany jest do poddania się badaniom ewaluacyjnym projektu: przed rozpoczęciem szkolenia oraz po jego zakończeniu (m.in. badania ankietowe, wywiady pogłębione).
 5. Uczestnik projektu zobowiązuje się do aktualizacji danych wprowadzanych na platformie.

§ 5. Rezygnacja z udziału w projekcie grantowym

 1. W przypadku rezygnacji nauczyciela udziału w projekcie grantowym dyrektor szkoły, zgłaszający zespół nauczycieli do projektu, składa pisemne zawiadomienie o rezygnacji do Grantobiorcy. Wzór zawiadomienia stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.
 2. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i wymaga przedstawienia pisemnego zawiadomienia dyrektora szkoły o rezygnacji nauczyciela ze szkolenia.
 3. Grantobiorca zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika z udziału w projekcie w przypadku naruszenia przez niego postanowień niniejszego Regulaminu oraz naruszenia zasad współżycia społecznego.
 4. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie, z przyczyn dotyczących uczestnika, Grantobiorca ma prawo do nałożenia na uczestnika kary
  w wysokości kwoty odpowiadającej poniesionym kosztom na wsparcie uczestnika w projekcie. Uczestnik projektu zobowiązany jest do zapłaty kary umownej na podstawie dokumentu wystawionego przez Grantobiorcę w kwocie wynikającej z obliczeń wykonanych przez Grantobiorcę w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania w/w dokumentu. Wezwanie do zapłaty wystawione przez Grantobiorcę staje się wymagalne z upływem 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia go uczestnikowi.

§ 6. Ochrona danych osobowych

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej zwanego RODO, informuje się, iż:

 1. Administrator Danych, źródło pochodzenia danych osobowych.
  Województwo Lubelskie, Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Lublinie (20-111), przy ul. Dominikańskiej 5 (kontakt telefoniczny – 81 532 92 41, adres e-mail – lublin@lscdn.pl) pozyskało Pani/Pana dane osobowe od Fundacji Orange, zwanej dalej Administratorem, która zawarła z nami umowę o powierzeniu grantu „Lubelska Akademia Edukacji Cyfrowej – 2. edycja”. Województwo Lubelskie, Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli przetwarza dane osobowe jako procesor, w zakresie realizacji zadań wynikających z przywołanej wyżej umowy z Administratorem.
 2. Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców.
  Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom zgodnie z zaleceniami Administratora. Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby, które na podstawie upoważnienia będą przetwarzać dane osobowe. Ponadto Pani/Pana dane mogą zostać przekazane osobom trzecim w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Administratorem a Województwem Lubelskim, Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli, to jest w szczególności podwykonawcom, firmie prowadzącej rozliczenia finansowe, usługi księgowe, informatyczne, hostingowe. W zależności od zakresu zadań zleconych przez Administratora, dane mogą zostać przekazane podmiotom przeprowadzającym badania lekarskie, firmie prowadzącej szkolenia, firmie kurierskiej itp. Ponadto dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom upoważnionym ustawowo, takim jak Sądy, Urzędy Skarbowe, ZUS.
 3. Cel przetwarzania danych osobowych, podstawa prawna przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie danych odbywa się w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem. Dane osobowe przetwarzane są jedynie w zakresie realizacji tej umowy, w sposób wynikający z ustaleń z Administratorem. Podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt b) RODO.
 4. Kategorie danych osobowych. W celu właściwego wywiązania się z nałożonych na nas zadań, będziemy przetwarzać niezbędne dane, takie jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, nr telefonu, NIP/PESEL, data i miejsce urodzenia oraz inne dane, które Administrator przekazuje nam jako konieczne i celowe do wykonania umowy.
 5. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane lub kryteria ustalania tego okresu. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas wskazany przez Administratora, przez okres niezbędny dla realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a następnie do czasu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów oraz do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy zawartej pomiędzy Województwem Lubelskim, Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Administratorem.
 6. Prawa osób, których dane dotyczą. Przysługuje Pani/Panu prawo:
  1. dostępu do treści swoich danych osobowych;
  2. sprostowania danych, jeśli są nieprawidłowe; uzupełnienia danych, jeśli zauważy Pani/Pan, że są niekompletne;
  3. ograniczenia przetwarzania danych (z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO) np. jeżeli zauważy Pani/Pan, że dane osobowe są nieprawidłowe – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość danych;
  4. usunięcia swoich danych osobowych (z zastrzeżeniem przypadków określonych w art. 17 ust. 3 lit. b, d, e RODO);
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – tylko w przypadku, jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
  6. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – jeżeli wyraził/a Pan/Pani zgodę (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub/i art. 9 ust. 2 lit. a RODO);
  7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 7. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie będzie wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania, co oznacza, że nie będą stanowiły podstawy do przypisania w sposób automatyczny określonych właściwości, cech, ani nie będą służyły przewidywaniu zachowań i preferencji.
 8. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych. Inspektor Ochrony Danych – e-mail: iod@lscdn.pl.

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulaminobowiązuje w całym okresie realizacji projektu.
 2. Zastrzega się prawo do zmiany Regulaminuw każdym czasie.
 3. Załącznikami do niniejszego Regulaminusą:
  1. Deklaracja udziału w projekcie grantowym „Lubelska Akademia Edukacji Cyfrowej – 2. edycja” w ramach projektu „Lekcja:Enter” (Załącznik nr 1 do Regulaminu);
  2. Uszczegółowiony wykaz przedmiotów (Załącznik nr 2 do Regulaminu);
  3. Zawiadomienie o rezygnacji z udziału w projekcie grantowym „Lubelska Akademia Edukacji Cyfrowej – 2. edycja” w ramach projektu „Lekcja:Enter” (Załącznik nr 3 do Regulaminu).

Krzysztof Staruch
Dyrektor Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Lubelska Akademia Edukacji Cyfrowej – 2. edycja

Logosy