Klauzula informacyjna RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej zwanego RODO, informuje się, iż:

 1. Administrator Danych. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli (kontakt: Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli – LSCDN, ul. Dominikańska 5, 20-111 Lublin, lublin@lscdn.pl, tel. 81 53-216-05).
 2. Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców. Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby, które na podstawie upoważnienia Administratora Danych będą przetwarzać dane osobowe; podmioty świadczące usługi serwisowe; podmioty, którym na podstawie umów zostanie powierzone przetwarzanie danych osobowych; organy publiczne i podmioty, którym dane osobowe mogą zostać ujawnione jedynie w sytuacji, gdy istnieje podstawa prawna do tego typu działań.
 3. Cel przetwarzania danych osobowych, podstawa prawna przetwarzania danych osobowych, informacja o wymogu podania danych. Dane osobowe będą przetwarzane:
  1. w celu i zakresie niezbędnym do wypełnienia ciążącego na Administratorze Danych obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa (przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisu prawa zgodnie z 6 ust. 1 lit. c RODO) – podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym (niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji ww. celu);
  2. w celu i zakresie niezbędnym do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; w celu realizacji szkoleń (dotyczy przypadków, kiedy przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie umowy lubdla potrzeb realizacji działań przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – wówczas podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, tj. wynikającym z zawartej umowy lub warunkiem zawarcia umowy (niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zrealizowania ww. celu);
  3. w celu dokonania oceny ryzyka epidemiologicznego w LSCDN i ograniczenia rozprzestrzenia się zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, a w konsekwencji zapewnienia bezpieczeństwa osobom wchodzącym na teren LSCDN (przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 9 ust. 2 lit. i RODO – jest to konieczne ze względu na istotny interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego);
  4. w celu przeprowadzenia konkursów szkolnych oraz innych przedsięwzięć związanych z edukacją (przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
  5. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń; w celu prowadzenia sprawozdawczości i statystyk (przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;
  6. w celu wykonania usług, na realizację których wyrażono zgodę – dotyczy przypadków, kiedy na realizację konkretnych usług wyrazili Państwo zgodę (wówczas przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwe zrealizowanie ww.
 4. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane lub kryteria ustalania tego okresu:
  1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a następnie dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów oraz do czasu przedawnienia roszczeń;
  2. jeżeli wyrazili Państwo zgodę (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody, ale nie dłużej niż przez okres niezbędny do realizacji celu (dla którego zostały zebrane), do czasu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z przepisów prawa, a także do czasu przedawnienia roszczeń.
 5. Prawa osób, których dane dotyczą. Przysługuje Państwu prawo:
  1. dostępu do treści swoich danych osobowych;
  2. sprostowania danych, jeśli są nieprawidłowe; uzupełnienia danych, jeśli zauważycie Państwo, że są niekompletne;
  3. ograniczenia przetwarzania danych (z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO) np. jeżeli zauważycie Państwo, że Wasze dane osobowe są nieprawidłowe – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość danych;
  4. usunięcia swoich danych osobowych (z zastrzeżeniem przypadków określonych w art. 17 ust. 3 lit. b, d, e RODO);
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – tylko w przypadku, jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
  6. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – jeżeli wyrazili Państwo zgodę (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. Przetwarzanie Państwa danych osobowych nie będzie wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
 7. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych. Inspektor Ochrony Danych – e-mail: iod@lscdn.pl.
Logosy