Weź udział w wyjątkowym projekcie cyfrowym!

Zapraszamy dyrektorów i nauczycieli szkół z województwa lubelskiego do udziału w wyjątkowym projekcie edukacji cyfrowej „Lubelska Akademia Edukacji Cyfrowej”, którego realizatorem jest Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli i zwiększenie udziału technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie dydaktycznym.

Grant jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Podczas bezpłatnych szkoleń online, prowadzonych w przyjaznej atmosferze przez profesjonalną i doświadczoną kadrę konsultantów oraz doradców metodycznych Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, każdy uczestnik:

  • otrzyma dostęp do materiałów na platformie „Lekcja: Enter”,
  • nauczy się tworzyć e-zasoby na potrzeby zajęć,
  • pozna narzędzia i metody stosowane w pracy grupowej,
  • pozyska możliwość wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami,
  • będzie miał dostęp do konsultacji z trenerem,
  • otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia.

Szkołę do projektu zgłasza dyrektor. Regulamin rekrutacji oraz załączniki znajdują się na stronie internetowej projektu: https://lekcjaenter.lscdn.pl.

Osoba do kontaktu – Małgorzata Kołodyńska: mkolodynska@lscdn.pl, 601 388 391.

Logosy