Zaproszenie do udziału w projekcie Lubelska Akademia Edukacji Cyfrowej

Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli zaprasza do udziału w projekcie grantowym „Lubelska Akademia Edukacji Cyfrowej”.

Grant jest realizowany w ramach największego, ogólnopolskiego projektu edukacji cyfrowej „Lekcja:Enter” skierowanego do nauczycieli oraz kadry kierowniczej szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. To partnerstwo trzech organizacji: Fundacji Orange, Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Instytutu Spraw Publicznych.

„Lekcja:Enter” to projekt edukacji cyfrowej, w ramach którego prowadzone są szkolenia doskonalenia kompetencji cyfrowych i metodycznych. Podczas bezpłatnych szkoleń (które w czasie pandemii realizowane są również online), uczestnicy szkoleń dowiedzą się jak:

  1. wzmacniać kompetencje cyfrowe swoje i swoich uczniów,
  2. odpowiedzialnie, kreatywnie i bezpiecznie korzystać z nowych technologii,
  3. korzystać z aktywizujących metod nauczania,
  4. urozmaicić swoje lekcje i na stałe zmienić sposób ich prowadzenia,
  5. tworzyć własne treści cyfrowe.

Na szkolenia można zgłaszać się przez cały rok, a harmonogram szkoleń dostosowany jest do rytmu pracy szkoły. Szkolenia prowadzone są w ramach dwóch ścieżek tematycznych:

1. Dla nauczycieli 4 grup przedmiotowych

  • edukacji wczesnoszkolnej
  • przedmiotów humanistycznych
  • przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
  • przedmiotów artystycznych

2. Dla nauczycieli informatyki

Wszyscy nauczyciele uczestniczący w szkoleniach mają dostęp do materiałów online uzupełniających szkolenie.

Logosy