Program ETIKA – Innowator Edukacji

Zapraszamy szkoły uczestniczące w projektach Lubelska Akademia Edukacji Cyfrowej (wszystkie edycje) do wzięcia udziału w Programie Edukacji Technologii Informacyjno–Komunikacyjnej (ETIKA) „Innowator Edukacji”, który jest połączony z certyfikacją szkół z województwa lubelskiego.

Program odbywa się w ramach działań informacyjno-promocyjnych grantu Lubelska Akademia Edukacji Cyfrowej – 3. edycja (G/POPC/2023/8/28), współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Organizatorem merytorycznym Programu jest Województwo Lubelskie/Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, a współorganizatorem jest Związek Cyfrowa Polska (ZIPSEE Digital Poland).

Certyfikat „Innowator Edukacji” mogą otrzymać szkoły z województwa lubelskiego, które spełniają wszystkie z poniższych kryteriów:

  • nauczyciele ze szkoły wzięli udział w co najmniej dwóch grantach (pn. Lubelska Akademia Edukacji Cyfrowej, Lubelska Akademia Edukacji Cyfrowej – 2. edycja, Lubelska Akademia Edukacji Cyfrowej – 3. edycja), realizowanych przez Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w ramach ogólnopolskiego projektu „Lekcja:Enter”;
  • łącznie minimum 50% kadry pedagogicznej ze szkoły ukończyło ścieżkę edukacyjną i otrzymało zaświadczenie w ramach w/w grantów;
  • pośród przeszkolonych nauczycieli znajduje się przedstawiciel kadry kierowniczej szkoły (dyrektor/wicedyrektor).

Przyznanie certyfikatu oznacza, że w opinii Organizatora szkoły uczestniczące w Programie:

  • wyróżniają się pod względem inwestycji we wzmacnianie potencjału kadry w zakresie innowacyjnego wykorzystywania narzędzi cyfrowych i aktywizujących metod nauczania;
  • wiążą swoją przyszłość z rozwojem kompetencji cyfrowych nauczycieli i uczniów;
  • podejmują aktywne działania na rzecz współpracy oraz rozwoju lokalnych zasobów szkoły na rzecz edukacji cyfrowej;
  • promują działania w kierunku przygotowania grona pedagogicznego do odpowiedzialnego, kreatywnego i bezpiecznego korzystania z nowych technologii na lekcjach;
  • są placówkami innowacyjnymi, otwartymi na wiedzę, rozumiejącymi konieczność inwestowania w nią.

Szczegóły oraz informacja o zgłoszeniach na stronie https://lekcjaenter.lscdn.pl/program-etika/
​​​​​​​Zapraszamy do udziału!

Logosy